PrivacyPrivacy settings


Catotsh hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Catotsh houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

•Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt

•De verwerking van uw persoonsgegevens zich beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor dit doel

•Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

•Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

•Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Catotsh zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Settings vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via ons email-adres: info@catotsh.nl